Blog · Български · Други · Lifestyle

TAG: All I want for Christmas – EN/BG

So, another day, another TAG…I did not intend to write a second one, but I really could not skip the invitation of the lovely Magi from grimche.com ❤ and here we are…with some more questions and asnwers about the most wonderful time of the year!

Е, време е за още едн ТАГ…изобщо не планирах да пиша още един такъв на коледна тематика, но нямаше как да подмина поканата на прекрасната Маги от grimche.com ❤ Ta, ето ме с още малко въпроси и отговори за най-прекрасното време от годината!

 1. Do you believe in Santa Claus? Вярваш ли в Дядо Коледа?
  If at the age of 27 I say that I believe that a chubby old man flies around with magical raindeers and brings me presents, I’d be crazy – Obviously, raindeers can’t fly, duh! Trust me, I’m a vet! 🙂

  Ако на 27 годишна възраст ви кажа, че вярвам в това, че пухкав старец лети наоколо с вълшебните си елени и носи подаръци, то може да ме обявите за луда – ясно е, че елените не летят! Все пак съм вет! 🙂

 2. Under the tree I want to find…? Под елхата искам да намеря…?
  That is probably the most hated question of the season. My whole family keeps asking me what I want for Christmas and I honestly can’t answer…perhaps because I have shopping problems and whenever I want something, I just go and buy it…
  But let’s say, if we could put health under the tree, that’s the one thing that I want for me and for everyone else, as this year kind of reminded me that there is nothing more important.

  Това сигурно е най-омразният въпрос, който може да ми се зададе тази година. Цялото ми семейство постоянно ме пита и, честно казано, не мога да им отговоря. Може би, защото имам проблеми с шопинга и, когато си харесам нещо, просто отивам и си го купувам… #ейяпаксторбите
  Но, ако можеше да сложим здраве под елхата, то със сигурност бих си избрала това за мен и за всички останали, тъй като тази година многократно ми се напомняше, че наистина това е най-важното.

  christmas eve home tree wine friends girls RÖD Wine red sweater

 3. Christmas movies – good fun or annoying necessity? Коледните филми – настроение или досадна необходимост?
  I actually do like Christmas movies. Although they are kinda predictable and standard, there is nothing like a nice snuggly evening at home with some hot chocolate, popcorn and a Christmas movie. My personal favourite is Love Actually.

  Всъщност харесвам Коледни филми! Въпреки че са доста придвидими и стандартни, някак не може да пропуснеш по Коледа момента, в който гледаш един от тях, сгушен на дивана с чаша горещ шоколад и пуканки. Личният ми фаворит е “Наистина любов”!

 4. Cinnamon biscuits with chocolate? Канелени сладки с шоколадче?
  I’m not the biggest fan of cinnamon, but chocolate – hell, yeah! And wine. Wine is important!

  Не съм най-големият фен на канелата, но шоколад – оооо, да! И винце! Не може без винце!
  RÖD Wine glasses white present christmas

 5. Sweaters with raindeers and snowmen? Пуловери с еленчета и снежни човеци?
  Definitely! However, I don’t even have one, which I should perhaps fix next year…

  Разбира се! Аз, обаче, си нямам нито един и догодина ще трябва да поправя този пропуск!

 6. Christmas and New Year’s outfit?
  Christmas – cozy. New Year – glam!

  Коледа – удобно. Нова Година – бляскаво!

 7. The make up for the holidays – glittery or something more classic? Гримът за празниците – брокат или нещо по-класическо?
  I am usually a fan of the classics – red lips, winged eyeliner…

  Обикновено съм фен на класическото – червено червило и очна линия…

 8. Spending the holidays in Bulgaria  or abroad? Празниците – в България или чужбина?
  This time – Bulgaria!

  Този път – България!

 9. Christmas is the time for Christmas edition sets and limited editions. Which ones did you add to your collection? С Коледа идват и коледните комплекти и лимитираните колекции – кои прибави към колекцията си?
  I actually avoid buying seasonal sets etc. as I prefer my make-up to be quite versatile because I don’t want to be using one pallette of eyeshadows just once a year. It seems like a huge waste to me.

  Всъщност избягвам купуването на сезонни продукти и т.н., тъй като предпочитам гримовете ми да са универсални. Не бих искала да мога да ползвам определена палитра сенки само веднъж годишно – звучи ми като голямо разхищение.

 10. My Christmas scent is…(favourite perfume)? Моето ухание на Коледа е…(любими парфюми)?
  Escada – Desire me!
 11. Shopping in the last moment or neatly prepared list at leas 3 months in advance? Шопинг в последния момент или чинно приготвен списък поне 3 месеца предварително?
  Every single bloody year I try to be organised, I make a list and try to buy everything in advance. It does not work. So, I end up running like a headless chicken in the last moment.

  Всяка година се опитвам да съм организирана, правя си списък и се старая да съм готова с подаръците сравнително рано. Не се получава. Винаги накрая тичам като луда в последния момент. 😦

 12. Gifts – socks or gift in a sock? Порадък – чорап или подарък в чорап?
  I really love receiving socks, come on – you always need one more pair!

  Всъщност много обичам да получавам чорапи! Винаги има нужда от поне още един чифт!

 13. Santa’s list – have you been good during the past year? Списъкът на Дядо Коледа – слушах или не през изминалата година?
  Hey, I’m always good! (Right, Honey?!)

  Аз винаги слушам!
  christmas eve home tree wine friends girls RÖD Wine red sweater guitar

 14. My goals for next year that I intend to (not) keep? Цели ти за 2018та, които не/смятам да спазвам?
  Ah, goals. I will try to … honestly, It’s going to be a year of so many new things and changes, that I really have no clue what to expect, not to mention have any plans!

  Цели…ще се опитам…честно казано, новата година ще е изпълнена с толкова много нови неща и толкова много промени, че нямам никаква идея какво да очаквам, камо ли да правя някакви планове!

 15. What did 2017 give and took from me? Какво ми донесе/взе 2017та?
  It took a whole year of my life and gave me a year’s worth of experiences and emotions!

  Взе ми цяла година от живота и ми даде 365 дни от емоции и опит!

 16. To my closest I wish…? На най-близките си пожелавам…?
  Health. Nothing else matters.

  Здраве. Нищо друго няма значение.

 

I really hope you enjoyed this TAG and I’d be happy to read your replies to it!

Надявам се да сте чели с интерес този ТАГ, ще се радвам да видя вашите отговори също!

Happy Christmas to each and every one of you, thank you for being next to me during this first year of the blog!

Честита Коледа на всеки един от вас, благодаря ви, че сте с мен сега и през цялата първа година на блога!

Huge thanks as well to my gorgeous future sister-in-law, Christiana, who’s also a very close friend of mine, for joining me for the photos while enjoying a nice glass of wine…or two…or 3… 😉

Огромни благодарности и на прекрасната ми приятелка Кристиана, за това, че се присъедини за снимките на по чаша винце…или две…или три… 🙂

Also a thank you goes to RÖD Wine for the amazing set of glasses, that have now joined my collection at home!

Освен това благодарности и на RÖD Wine за страхотните чаши за вино, които вече са част от колекцията ми вкъщи!

See you next year!

До догодина!

Mells xx

Disclaimer: This post is not sponsored.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s